Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter

Motum Hiss Skåne AB (”Motum Hiss Skåne AB”, ”vi”, ”oss”) arbetar aktivt med att upprätthålla en god nivå när det gäller integritet för våra kunder och de personer som besöker vår hemsida. Målet med denna policy är att på ett transparent och förståeligt sätt beskriva för dig vilka uppgifter som vi samlar in, använder och lagrar så att du som kund/besökare på hemsidan kan känna dig trygg med att de sker i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR och Personuppgiftslagen (PuL)

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss på info@motumskane.se eller på 040-22 25 90

Insamling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också krypterade uppgifter och olika slags och elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
Motum Hiss Skåne AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, via e-post, telefon, kontaktformulär eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara och återkoppla din fråga eller hantera ditt ärende. Det är primärt uppgifter om namn, epost, telefonnummer samt eventuellt ordernummer.

Hantering och lagring av personuppgifter
Motum Hiss Skåne AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av order, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter utifrån två stycken ändamål. Att fullgöra ett avtal i vilket du är part i eller att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvariga.

Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och eventuella ordernummer för att identifiera dig. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Genom att aktivt gå in på vår hemsida där vi tydligt informerar hur vi hanterar cookies har du gett oss samtycke. Du kan självfallet återkalla samtycket och hur du gör kan du läsa nedan.

Webbanalysföretag
Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.